• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ hai, 12/09/2022 - 14:31

Tập huấn thúc đẩy nâng cao năng suất và áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ, quy chuẩn kỹ thuật và giải pháp cải tiến năng suất chất lượng

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng và truy xuất đầy đủ thông tin sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.